آزمایشگاه

آزمایشگاه فشارقوی شرکت نیروساحل با هدف انجام فعالیت‌های تحقیقاتی و همچنین انجام آزمون‌های تجهیزات فشارقوی مورد استفاده در صنعت برق جهت حصول اطمینان از كیفیت و عملكرد مناسب آنها تاسیس شد. لزوم انجام آزمون بر روی این محصولات تولیدی این شرکت جهت تطابق مشخصات و عملكرد تجهیزات مذكور با استانداردهای معتبر ضروری می باشد.  [...]